צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הגשת הדו"ח השנתי למס הכנסה על ההכנסות וההוצאות של העסק לשנת המס שנסתיימה

 

הגשת דו"ח שנתי על ההכנסות

 
שנת מס מתחילה ב-‎1 לינואר ומסתיימת ב-‎31 לדצמבר.
דו"ח על הכנסותיך והוצאותיך לשנת המס שהסתיימה, יהיה עליך למלא ולהגיש לפקיד השומה עד ה- ‎30 לאפריל לאחר תום שנת המס.

טופס הדו"ח השנתי על נספחיו (‎1301) יישלח אליך.
כמו כן ניתן יהיה לקבלו אצל פקיד השומה.

אם הנך מנהל/ת מערכת ספרים בשיטת החשבונאות הכפולה תוכל/י להגיש את הדו"ח עד ‎31 למאי, שלאחר תום שנת המס.

אם נבצר ממך להגיש את הדו"ח במועדים הנ"ל, עליך לפנות מראש בבקשה מנומקת לפקיד השומה לבקשת ארכה להגשת הדו"ח.

פרטים נוספים לגבי מילוי הדו"ח ולגבי ניכויים וזיכויים המגיעים לך וכן הוראות חוק נוספות העשויות לענין אותך - ניתן למצוא בחוברת "דע זכויותיך וחובותיך" המצויה במשרדי השומה ובאתר האינטרנט.