צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יחסים פיננסים לבדיקת יעילות תפעולית

 
קבוצת יחסים פיננסיים שבוחנת את מידת היעילות התפעולית של החברה כפי שזאת משתקפת מדוחותיה הכספיים. יחסים אלו מתמקדים בבדיקת ההשפעה של הנכסים השוטפים של החברה, בעיקר מלאי וחייבים, על רווחיות החברה.
ככל שהחברה מחזיקה יותר מלאים ומעניקה אשראי גדול יותר ללקוחותיה עולות הוצאות המימון שלה, נתון זה ישתקף ביחסים אלו אולם צריך לבדוק את מקור עליה זו - צבירת מלאים ומתן אשראי כתוצאה ממשבר עסקי או מבצע שיווק שכולל פריסת אשראים וצבירת מלאים לקראת עסקה גדולה.

יחס גביה:
מודד את מספר הימים הממוצע שלוקח לחברה לגבות כסף מהחייבים
(לקוחות החברה). יחס זה מסייע בניתוח מצב נזילות החברה.

יחס גביה = חייבים
ממוצע מכירות יומי

מחזור חייבים:
יחס הבודק את מספר הפעמים בשנה בו החברה מגלגלת את חובות לקוחותיה. נתון זה מבטא את תנאי האשראי של הענף ואת יעילות הגביה של החברה. בדיקת נתון זה לאורך זמן נותנת תמונה לגבי שינוי מדיניות האשראי של החברה.

מחזור חייבים = מכירות לשנה
חייבים (לקוחות)

ימי חייבים:
מספר ימי האשראי הממוצע של לקוחות החברה מרגע המכירה ללקוח ועד
לפירעון מלא של כל התחייבויותיו לחברה.

ימי חייבים = חייבים*365
מכירות

מחזור מלאי:
מספר הפעמים בשנה שחברה מגלגלת את המלאי העיסקי המשמש אותה בפעילותה השוטפת.

מחזור מלאי = עלות מכירות
מלאי
ימי מלאי:
מספר הימים הממוצע שחולף מרגע רכישת/יצור המלאי ועד למכירתו.

ימי מלאי = מלאי*365
עלות המכירות

יחס זכאים:
בודק את היקף האשראי שהחברה מקבלת מספקיה (מקביל ליחס חייבים)
ככל שהיחס גבוה יותר החברה מקבלת אשראי גדול יותר.

יחס זכאים = זכאים (ספקים)
קניות

יחס כיסוי ריבית:
בודק את יכולת מימון הוצאות הריבית של החברה על ידי הרווח התפעולי שלה.

יחס כיסוי ריבית = הוצאות מימון + רווח לפני מס = רווח תפעולי
הוצאות מימון הוצאות מימון

שיעור הדיווידנד מהרווחים:
יחס המשמש משקיעים המעוניינים לקבל דיווידנדים שוטפים על השקעתם.
משמש כהשוואה בין מדיניות חלוקת הדיווידנד של חברות שונות ובתקופות שונות.

שיעור הדיווידנד מהרווחים = הדיווידנדים שחולקו במזומן
סה"כ רווחיים