צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יחסים פיננסים לבדיקת נזילות

 
נזילות - היכולת לממש נכסים בטווח המיידי תוך אובדן ערך מינימלי הכרוך בתהליך המימוש.

יחסים פיננסיים אלו מסייעים בניתוח מצב נזילות החברה וביכולתה לממן מתוך נכסיה השוטפים את התחייבויותיה השוטפות העומדות לפירעון בטווח המיידי והקצר.

יחס שוטף:
מודד את יכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויות בטווח הקצר. היחס בוחן באיזו מידה יכול העסק לממן את פירעון התחייבויותיו השוטפות (לספקים, עובדים, בנקים וזכאים אחרים) מתוך נכסיו השוטפים (מזומנים, מלאי שימומש וחובות לקוחות וחייבים אחרים שיפרעו).

ככל שהיחס גבוה יותר מצויים בידי החברה יותר נכסים שוטפים שיכולים לשמש לפירעון התחייבויותיה השוטפות, ללא צורך במימוש נכסים קבועים.

יחס שוטף = נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות

יחס מהיר:
מודד את יכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה השוטפות,
ללא תלות במימוש המלאים שבידי העסק, זאת עקב חוסר הוודאות ביכולתו של העסק לשווק, למכור ולגבות את הכספים הנובעים ממכירת המלאים שבידיו.

מקובל לעשות שימוש ביחס זה בחברות בהן המלאי מהווה מרכיב מהותי בנכסי החברה וכן בחברות המצויות בקשיים ועקב כך צוברות יתרות מלאי גבוהות בעסק.
יחס מהיר = נכסים שוטפים - מלאי
התחייבויות שוטפות

יחס נזילות מיידי:
מודד את יכולת החברה לעמוד בפירעון התחייבויותיה השוטפות מתוך נכסיה המיידיים (מזומנים, פיקדונות לתקופה שלא עולה על שלושה חודשים וניירות ערך סחירים).

יחס נזילות מיידי = נכסים מיידיים
התחייבויות שוטפות