צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

יחסים פיננסים לבדיקת רווחיות

 
יחסים פיננסיים למדידת תוצאות הפעילות של החברה כפי שהם עולים מרווחיה. היחסים מודדים את תוצאות פעילות החברה מפעילותה השוטפת ללא התייחסות להכנסות אחרות ולרווחי הון אחרים.
היחסים מודדים את "שולי הרווח" שנותרים בידי החברה ממכירותיה.

יחס רווחיות גולמי:
מייצג את אחוז הרווח הגולמי המופק מכל שקל מכירות.

יחס רווחיות גולמי = שולי רווח גולמי = רווח גולמי
מחזור מכירות

יחס רווחיות תפעולי:
מייצג את אחוז הרווח התפעולי המופק מכל שקל מכירות.

יחס רווחיות גולמי = שולי רווח תפעולי = רווח תפעולי
מחזור מכירות

יחס רווחיות נקי:
מייצג את אחוז הרווח הנקי המופק מכל שקל מכירות. ככל ששולי הרווח קטנים הסיכון של החברה גדל שכן כל עליה בלתי צפויה בעלויות היצור או שחיקה בלתי צפויה במחיר המכירה עלולים לגרום להפסדים.

יחס רווחיות נקי = שולי רווח נקי = רווח נקי
מחזור מכירות

רווח למניה:
היחס משמש מדד להשוואת שיעור הרווח למניה לאורך זמן, היחס מתייחס למניות הרגילות של החברה בערכן הנקוב.
נהוג להשתמש ביחס זה בעיקר בבדיקת חברות סחירות בבורסה. ככל שהרווח למניה עולה שער המניה של החברה בבורסה אמור לעלות. היות שחברה יכולה להנפיק מניות לפי החלטתה לא ניתן להשוות באמצעות יחס זה חברות שונות אלא חברה אחת לאורך זמן.

רווח ל 1 ₪ ערך נקוב מניה רגילה = רווח נקי
ערך נקוב הון מניות רגילות

מכפיל רווח:
משמש מדד סבירות למחיר הנוכחי של מניית החברה, לאורך זמן וביחס לענף. היחס נפוץ בבדיקת מניות של חברות סחירות בבורסה, יחס זה מבטא את הקשר בין מחיר המניה לבין הרווח שהחברה מרוויחה עבור כל מניה. מכפיל רווח גבוה משקף ציפיות של משקיעים כי הרווחים העתידיים של החברה יעלו.

מכפיל רווח = מחיר המניה בשוק
רווח למניה

תשואה להון:
יחס הבודק את יעילות החברה בניהול כספי המשקיעים ע"י בדיקת היחס שבין תשואת החברה להון העצמי שהושקע בה על ידי בעליה. ככל שהתשואה להון עולה בעלי המניות של החברה (המשקיעים) משיגים תשואה גבוהה יותר על השקעתם. כך יכולים המשקיעים לבחון את כדאיות השקעתם בחברה מול אלטרנטיבות אחרות להשקעה בעלות רמות סיכון דומות.

תשואה להון = רווח נקי
הון עצמי ממוצע שנתי

תשואה על נכסים:
יחס הבוחן את התשואה שחברה מפיקה מנכסיה. היחס משקף את יעילות החברה ונותן ביטוי למינוף הפיננסי של החברה. ככל שיחס זה גבוה יותר יעילות השימוש של החברה בנכסיה גבוהה יותר.

תשואה על נכסים = רווח נקי
סך הנכסים

תשואה להון מצוי:
יחס הבודק את התשואה שחברה מפיקה מההון העצמי המושקע בה לאחר שהבעלים משכו דיבידנד.

תשואה להון מצוי = רווח נקי - דיבידנד שחולק
הון מצוי