צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מאמרים

 
 
 
זהו הפרק הפותח של התכנית השיווקית. פרק זה מהווה בסיס לאסטרטגיה השיווקית בעסק הקיים.
 

 
 
 
 
 
פרק זה עוסק בניתוח השווקים הדומיננטיים של העסק הקיים.
 

 
 
 
 
 
פרק זה עוסק בניתוח מתחרים, בכל אחד מן השווקים בו העסק מתמודד.
 

 
 
 
 
 
פרק זה עוסק בהלוואות ובמשכנתאות. לכל הלוואה המתקבלת יש מספר מאפיינים הקובעים את התשלומים התקופתיים על חשבון ההלוואה ואת סך ההחזר.
 

 
 
 
 
 

היחסים הפיננסיים

 
הם יחסים מספריים (מונה/מכנה) המשלבים ערכים מתוך הדוחות הכספיים שתוצאתם משמשת בניתוח מצב העסק, מהיבטים שונים, כפי שיפורט להלן, ניתוח היחסים הפיננסיים מתבסס על נתוני העבר של העסק ובעת הניתוח יש לבחון בקפידה את התחזיות על ההתפתחות העתידית של העסק ושל הענף בו הוא פועל. על השימוש ביחסים הפיננסיים להיות נקודתי וממוקד בהתאם למגמות המרכזיות של העסק ולפי צרכי המשתמש.
 

 
 
 
 
 
יחסים הבודקים את יכולת החברה ליצור תזרים מזומנים מהפעילות השוטפת שלה. ככל שיכולת זו משתפרת גוברת היכולת שלה להתמודד עם משברי נזילות זמניים בהם היא יכולה להיתקל. ניתן לבדוק יכולת זו באמצעות שלושה יחסים פיננסיים.
 

 
 
 
 
 
נזילות – היכולת לממש נכסים בטווח המיידי תוך אובדן ערך מינימלי הכרוך בתהליך המימוש. יחסים פיננסיים אלו מסייעים בניתוח מצב נזילות החברה וביכולתה לממן מתוך נכסיה השוטפים את התחייבויותיה השוטפות העומדות לפירעון בטווח המיידי והקצר.
 

 
 
 
 
 
יחסים פיננסיים למדידת תוצאות הפעילות של החברה כפי שהם עולים מרווחיה. היחסים מודדים את תוצאות פעילות החברה מפעילותה השוטפת ללא התייחסות להכנסות אחרות ולרווחי הון אחרים. היחסים מודדים את "שולי הרווח" שנותרים בידי החברה ממכירותיה.
 

 
 
 
 
 
קבוצת יחסים פיננסיים שבוחנת את מידת היעילות התפעולית של החברה כפי שזאת משתקפת מדוחותיה הכספיים. יחסים אלו מתמקדים בבדיקת ההשפעה של הנכסים השוטפים של החברה, בעיקר מלאי וחייבים, על רווחיות החברה.ככל שהחברה מחזיקה יותר מלאים ומעניקה אשראי גדול יותר ללקוחותיה עולות הוצאות המימון שלה, נתון זה ישתקף ביחסים אלו.
 

 
 
 
 
 
קבוצת יחסים המודדת את יציבותה הפיננסית של החברה בהתבסס על מידת תלותה בהון זר לצורך מימון פעילויותיה. ככל שעולה תלות החברה בהון זר למימון פעילויותיה נפגעת יציבותה הפיננסית עקב הקשיים העומדים בפניה בפירעון עלויות המימון הגבוהות הכרוכות בשימוש בהון הזר, למרות השיפור החד שחל לכאורה בתשואת בעלי המניות של החברה על ההון העצמי הנמוך.
 

 
 
 
 
 
אחד הנושאים החשובים בכל יזמות נדל"ן ולכל יזם נדל"ן הוא בדיקת זכויות הבנייה בקרקע, בדירה, בבית פרטי או בבניין משותף.
בבניינים רבים ישנן זכויות בנייה שניתן לנצל.
 

 
 
 
 
 
יזמים שמקימים עסק או יזמים שהקימו עסק בעבר, יכולים להתאגד כעוסק מורשה, כעוסק פטור, כשותפות או כחברה בע"מ. קיימים יתרונות מיסוי רבים בהתאגדות כחברה, במאמר זה נדון בהיבטים המשפטיים של הקמת החברה.
 

 
 
 
 
 
אחד מערוצי הפעולה החשובים לכל יזם בתחום היזמות העסקית, הוא נושא היבוא והיצוא, בעת הקמת עסק חדש או ליזם בעל עסק קיים, היבוא מאפשר ליזם להביא לארץ במחירים נמוכים יותר מוצרים או חומרי גלם לצורך מכירה בארץ והיצוא מאפשר לכל יזם בעת הקמת עסק חדש או בניהול עסק קיים, למכור מוצרים שהוא קונה או מייצר בארץ, ללקוחות בחו"ל.
 

 
 
 
 
 
יזם נדל"ן המבצע יזמות נדל"ן במסגרת עסקת קומבינציה למעשה מבצע עסקה בה היזם או קבוצת יזמים עושים עסקה עם בעל קרקע, לבנות מבנה על הקרקע שבבעלותו ובהמשך להתחלק ברווחים שיופקו מהעסקה.
 

 
 
 
 
 
על יזמי נדל''ן להיות בקיאים במשמעויות ובהיבטים הכלכליים והמשפטיים של בנייני מגורים – בתים משותפים.
 

 
 
 
 
 
יזם שמקים עסק חדש המאוגד כחברה, או יזם בעל עסק קיים שהיה מאוגד כעוסק מורשה והחליט להפוך אותו לחברה, חייב לשמור על דרישות החוק בכל הקשור לרישום התאגדות החברה החדשה.
 

 
 
 
 
 
כיצד נוצר שיתוף בנכסים?