צור עמנו קשר:
 
*
 
*
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מועדי הדיווח התקופתי למע"מ

 
מתי עלי להגיש את הדו"ח התקופתי ?

עליך להגיש את הדו"ח תוך ‎15 יום מתום תקופת הדיווח.

אם הנך מדווח אחת לחודש, תקופת הדיווח שלך היא בת חודש.
לדוגמה: דו"ח ‎1/03 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין ‎1.1.03 ובין ‎31.1.03, ויוגש לא יאוחר מיום ‎15.2.03.

אם הנך מדווח אחת לחודשיים, תקופת הדיווח שלך היא בת חודשיים.
לדוגמה: דו"ח ‎3/03 - 4/03 יכלול את כל העסקאות שבוצעו בין ‎1.3.03 ובין ‎30.4.03, ויוגש לא יאוחר מיום ‎15.5.03.

גם דו"ח להחזר ודו"ח אפס יש להגיש במועד.

אם אין לי פעילות עסקית, האם עלי לדווח לכם בכל זאת?

גם אם לא הייתה לך פעילות עסקית בתקופה מסוימת, עליך להגיש את הדו"ח במועדו. במקרה כזה ציין: "אפס" במחזור העסקאות.

אם חוסר הפעילות נמשך ונמשך, עלי להגיש כל הזמן דו"חות אפס?

אם אין לך פעילות במשך שתי תקופות דיווח רצופות, או יש לך עסקאות עונתיות או בלתי רצופות, אנא פנה למשרד מע"מ האזורי לבירור אפשרות הקפאת הדיווח.

כיצד אדווח על פעילותי העסקית?

עם רישומך תקבל טופס לדיווח לתקופת הדיווח הקרובה. לאחר מכן תקבל בדואר פנקס דו"חות עד סוף שנת הכספים השוטפת.
בפנקס תמצא הסברים נוספים לגבי אופן מילוי הדו"ח.
אם מסיבה כלשהי לא הגיע אליך פנקס הדו"חות, אנא דאג לקבל טופסי דיווח מהמשרד האזורי.
בדו"ח עליך לדווח על מחזור-העסקאות תוך ‎15 יום מתום תקופת הדיווח.
תקופת הדיווח היא בת חודש או חודשיים, כפי שייקבע.

מה יש לכלול בדו"ח?

בדו"ח יש לדווח על כל מחזור-העסקאות.
מחזור-העסקאות הוא סך של כל המכירות שמכרת או השירותים שנתת במהלך עסקיך, כולל הסחורות שנטלת לשימושך העצמי או לשימוש בני ביתך.
לדוגמה: מזון שנטלת לביתך מהמכולת שלך.
בדו"ח התקופתי תכלול את כל העסקאות שלגביהן היית חייב להוציא חשבונית בתקופת הדו"ח, ואת כל חשבוניות המס שהוצאת באותה התקופה, גם אם העיסקה טרם בוצעה, או אם התמורה טרם התקבלה.
כמו כן תציין בדו"ח את המס על תשומות העסק.

בשורה האחרונה - "הסכום לתשלום" - תרשום את ההפרש בין סכום מס העסקאות ובין סכום מס התשומות.

אם סכום מס העסקאות גבוה מסכום מס התשומות, עליך להגיש דו"ח לתשלום.
לדו"ח יש לצרף תשלום של מלוא "הסכום לתשלום".
אם סכום מס התשומות גבוה מסכום מס העסקאות, מגיע לך הסכום העודף, ואז ובמקרה זה עליך להגיש דו"ח להחזר.

אם לא אדווח על כל עסקאותי, מה יקרה?

גילוי מקרים של דיווח לא נכון גורר צעדים מצד האגף, הן במישור האזרחי והן במישור הפלילי.
על סכום שלא שולם במועדו נוספים הפרשי ריבית והצמדה וכן קנסות ע"פ חוק מע"מ, וקנסות מינהליים עפ"י חוק העבירות המינהליות.
כדי לאכוף את גביית החוב עומדים לרשות האגף אמצעים, כגון: עיקולים (חשבונות בנק, צד שלישי, נדל"ן וכד'), פעולות הוצאה לפועל, עיכוב מטענים ליצואנים, עיכוב יציאה מהארץ, ואף העמדה לדין.

מדוע כדאי לי להגיש את הדו"ח בזמן? מה יקרה אם אאחר קצת?

בהחלט כדאי לך להגיש את הדו"ח בזמן. לידיעתך, איחור בהגשת הדו"ח גורר מספר צעדים לא כל כך נעימים, אשר החוק מחייב לנקוט:

 • קנס פיגור.
 • קנס חוב.
 • תוספת הצמדה וריבית.
 • קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות (וזאת, בנוסף לקנסות שלעיל).
 • קביעת מס.
 • במקרים של איחורים חוזרים ונשנים, תיתכן אף הגשת כתב-אישום, וזאת בנוסף לנקיטת אמצעים אחרים.

להלן דוגמה להמחשת "מחיר" האיחור:
עוסק מורשה המגיש את הדו"ח עם תשלום בסך של ‎1,000 ש"ח באיחור של חודש, ישלם תוספת כלהלן:
 
522 ש"חקנס פיגור (כיום בסך ‎174 ש"ח לכל שבועיים או חלק מהם)
10 ש"חקנס חוב (כיום ‎0.2% לכל שבוע או חלק ממנו)
23 ש"חתוספת ריבית והצמדה למדד
300 ש"ח
קנס מינהלי (כיום ‎300 ש"ח לכל דו"ח)
--
855 ש"ח
סה"כ
85.5% לחודששהם
 

הערה
סכום הריבית וההצמדה נתון לשינוי בהתאם למדד החודשי האחרון, ולשיעור
הריבית הנהוג בעת החישוב.

היכן מגישים את הדו"ח התקופתי?

דו"ח לתשלום, דו"ח אפס, ודו"ח להחזר (עד "הסכום הקובע") - יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או הבנקים המסחריים.
דו"ח להחזר בסכום הגבוה מ"הסכום הקובע" - יש להגיש במשרד מע"מ, שבו מתנהל תיקך.
הסברים לעניין "הסכום הקובע" תוכל למצוא בהמשך.

האם באמת אקבל מכם כסף כשיש לי עודף מס תשומות?
מהם הכללים בעניין הדו"חות להחזר?

אם יש לך עודף של מס תשומות על מס עסקאות, מגיע לך החזר מע"מ.
קיים "סכום קבוע" לגובה ההחזר המשתנה פעמיים בשנה:
ב-‎1 בינואר וב-‎1 ביולי בהתאם למדד.
בחודש ינואר ‎2006 - הסכום הקובע הוא: ‎15,342 ש"ח.

להלן הנחיות להגשת הדו"ח:
 • דו"ח להחזר עד הסכום הקובע, יש להגיש באחד מסניפי בנק הדואר או הבנקים המסחריים.
 • דו"ח להחזר בסכום הגבוה מהסכום הקובע, יש להגיש במשרד מע"מ שבו מתנהל תיקך.
 • אם הדו"ח מוגש במשרד האזורי, הבא אתך טופסי ריכוז שמילאת בפרטי חשבוניות המס ורשימוניהיבוא (אם יש לך), הנוגעים לתשומות הרשומות באותו הדו"ח.

הטפסים האלה יימסרו לך במשרד מע"מ:
טופס מע"מ ‎874 - לרישום פרטי החשבוניות.
וטופס מע"מ ‎875 - לרישום פרטי רשימוני-היבוא.

כמו כן הבא אתך את החשבוניות, שסכום המס הנקוב בהן גבוה מ - ‎5,000 ש"ח.
רצוי להביא גם את הצילומים של החשבוניות הללו, למקרה שתתבקש להשאירם במשרד לשם בדיקה.

כיום ניתנת האפשרות למייצגים, הקשורים לשע"מ, להזין ישירות למחשב שע"מ, דו"חות להחזר ולתשלום ללא הגבלת סכום, וכן טופסי ‎875/874.
אם קנית רכב מסחרי לצורכי העסק, הבא אתך את רשיון הרכב, ואישור העברת בעלות.

אם רכשת נכס, הבא אתך את חוזה הרכישה.

לתשומת לבך:
 • סכום ההחזר יוחזר לך בדרך כלל תוך ‎30 יום מיום הגשת הדו"ח, וזאת בתנאי שהדו"ח הוגש במועד.
 • הקפד, שתמיד יהיו במשרד מע"מ פרטים נכונים ומעודכנים של חשבונך בבנק.

כאשר אני טועה במילוי הדו"ח, האם ניתן לתקן זאת לאחר שהדו"ח
כבר הוגש?

אם היתה לך טעות ברישום סכום כלשהו הנדרש בדו"ח, תוכל להגיש "דו"ח מתקן" אשר בו יצויינו הפרטים הנכונים.
דו"ח זה אפשר להגיש רק במשרד האזורי, שבו מתנהל תיקך.
אם כתוצאה מהתיקון יש צורך בתשלום נוסף המגיע ממך, יינתן לך שובר תשלום במשרד, ויהיה עליך לשלמו בבנק.

ברור, שתשלום נוסף זה מחייב גם תשלום ריבית והצמדה (לפעמים גם קנסות בהתאם לנסיבות) לתקופה שבין המועד שבו היה עליך לשלם לבין המועד שבו שילמת בפועל.